1.1 Vady. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Predmet dodávky v okamihu dodania. Vadou Predmetu dodávky sa rozumie (i) dodanie iného druhu Predmetu dodávky, (ii) dodanie neúplného Predmetu dodávky, (iii) nedodanie dokladov, ktoré sa vzťahujú na Predmetu dodávky, pokiaľ to povaha Predmetu dodávky vyžaduje, (iv) dodanie Predmetu dodávky, ktorý má znaky fyzického poškodenia a/alebo opotrebenia, (v) nedostatok funkčnosti Predmetu dodávky, pokiaľ to povaha tovaru vyžaduje a/alebo (vi) právna vada Predmetu dodávky. Za vadu Predmetu dodávky sa však nepovažuje rozdiel vo vizualizácii dodaného Predmetu dodávky a Predmetu dodávky vyobrazeného na Portáli alebo inom reklamnom materiáli Dodávateľa. Dodávateľ nezodpovedá za vadu Predmetu dodávky, o ktorej Objednávateľ vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti prípadu vedieť mohol. Dodávateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek vadu Predmetu dodávky, pokiaľ bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Dodávateľa podľa § 374 Obchodného zákonníka a/alebo konaním/opomenutím inej osoby ako je Dodávateľ a/alebo Dopravca.

1.2 Záručná doba. Ak je Predmetom dodávky tovar, Dodávateľ súčasne zodpovedá za akosť tovaru počas 24-mesačnej záručnej doby („Záručná doba“). Záručná doba začína plynúť dňom prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Objednávateľa. Záručná doba neplynie od uplatnenia Reklamácie do jej vybavenia a počas vykonávania odborného posúdenia podľa odseku 1.7. V prípade výmeny tovaru, ktorý je Predmetom dodávky, začína plynúť nová Záručná doba od prevzatia nového tovaru Objednávateľom.

1.3 Reklamácia. Objednávateľ je povinný prehliadnuť Predmet dodávky bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a v rovnakej lehote odoslať Reklamáciu Dodávateľovi. Ak ide o skrytú vadu Predmetu dodávky, Objednávateľ je povinný odoslať Reklamáciu Dodávateľovi bez zbytočného odkladu odkedy sa dozvedel o takejto skrytej vade alebo sa pri vynaložení náležitej starostlivosti dozvedieť mohol, najneskôr však do 24 mesiacov od dodania Predmetu dodávky. Reklamácia musí obsahovať údaje uvedené v odseku 2.2.1 Všeobecných obchodných podmienok, špecifikáciu dodaného Predmetu dodávky a charakteristiku vady a Objednávateľ ju musí odoslať podľa odseku 2.1.1 alebo 2.1.2 Všeobecných obchodných podmienok. Ak Objednávateľ neodošle Reklamáciu v súlade s týmto odsekom, Dodávateľ za vadu nezodpovedá, a to bez ohľadu na obsah prípadného odborného posúdenia podľa odseku 1.7.

1.4 Potvrdenie o uplatnení Reklamácie. Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi potvrdenie o prijatí Reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie. Pre určenie dátumu prijatia Reklamácie a spôsob odoslania potvrdenia podľa predchádzajúcej vety sa použije odsek 2.4 Všeobecných obchodných podmienok.

1.5 Vybavenie Reklamácie. Dodávateľ je povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Predmetu dodávky, Dodávateľ je povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie je Dodávateľ povinný vybaviť Reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa určenia spôsobu uplatnenia Reklamácie.

1.6 Nároky z vád. Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá Dodávateľ, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa
1.6.1 v prípadoch uvedených v odseku 1.1 bod (i) výmenu Predmetu dodávky;
1.6.2 v prípadoch uvedených v odseku 1.1 bod (ii) dodanie chýbajúcej časti Predmetu dodávky;
1.6.3 v prípadoch uvedených v odseku 1.1 bod (iii) dodanie chýbajúcich dokladov;
1.6.4 v prípadoch uvedených v odseku 1.1 bod (iv) výmenu Predmetu dodávky alebo zľavu z Ceny, a to vo vymenovanom poradí;
1.6.5 v prípadoch uvedených v odseku 1.1 bod (v) opravu Predmetu dodávky, výmenu Predmetu dodávky alebo zľavu z Ceny, a to vo vymenovanom poradí; alebo
1.6.6 v prípadoch uvedených v odseku 1.1 bod (vi) zľavu z Ceny. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z dôvodu vád Predmetu dodávky iba v prípade, ak ide o opakovanú, tú istú vadu Predmetu dodávky a Dodávateľ ju úplne neodstránil ani na základe druhej (2.) Reklamácie. Namiesto odstúpenia od Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať zľavu z Ceny. Uplatnením zľavy z Ceny zaniká Dodávateľova zodpovednosť za tú vadu, na ktorú sa zľava vzťahuje a na Predmet dodávky sa hľadí tak, akoby v tomto ohľade nemal vady.

1.7 Zamietnutie Reklamácie Spotrebiteľa.
1.7.1 Pri uplatnení Reklamácie Spotrebiteľom počas prvých dvanástich (12) mesiacov od okamihu dodania môže Dodávateľ vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Dodávateľ od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vybavenia Reklamácie.
1.7.2 Pri zamietnutí Reklamácie urobenej Spotrebiteľom po dvanástich (12) mesiacoch od okamihu dodania je Dodávateľ povinný v oznámení o vybavení Reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Predmet dodávky na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ zašle Predmet dodávky na odborné posúdenie osobe určenej Dodávateľom, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Dodávateľa za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova. Dodávateľ je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do štrnástich (14) dní odo dňa nového uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemôže Dodávateľ zamietnuť.
1.7.3 Ustanovenia odsekov 1.7.1 a 1.7.2 nevylučujú ani neobmedzujú právo Dodávateľa zamietnuť Reklamáciu pre nesplnenie povinností Spotrebiteľa podľa odseku 1.3.

HIGHLUXURY.SK