Tieto Všeobecné obchodné podmienky („Podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.highluxury.sk („Portál“), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť

High Luxury s.r.o., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 51 226 871, IČ DPH: SK 212 0640 423, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 43222/N, highluxury@highluxury.sk, tel. č. +421 (0) 917 580 078, vrátane jej právneho nástupcu („Dodávateľ“).

1    Definície a výklad Podmienok

1.1 Definície. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, pojmy označené v týchto Podmienkach veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam:

 • Cena má význam uvedený v odseku 3.1.
 • Dodávateľ má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok.
 • Dopravca znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uskutočňuje dodanie Predmetu dodávky.
 • DPH znamená daň z pridanej hodnoty.
 • Konečná cena má význam uvedený v odseku 3.3.
 • Náklady má význam uvedený v odseku 3.2.
 • Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 • Objednávateľ znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala Objednávku, vrátane jej právneho nástupcu.
 • Objednávka znamená záväzný návrh Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy odoslaný v súlade s týmito Podmienkami.
 • Podmienky má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok, vrátane prípadných zmien alebo dodatkov.
 • Potvrdenie má význam uvedený v odseku 2.4.
 • Portál má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok.
 • Predmet dodávky znamená akýkoľvek tovar alebo akákoľvek služba ponúkaná Dodávateľom na Portáli, ktorú si Objednávateľ objedná v súlade s Podmienkami.
 • Reklamácia znamená uplatnenie vady Predmetu dodávky Objednávateľom.
 • Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Účet znamená nasledovný účet Dodávateľa:
  Tatra banka, a.s.
  IBAN: SK23 1100 0000 0029 4105 4931
 • Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľkuznamená zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v platnom znení.
 • Záručná doba má význam uvedený v odseku 5.2.
 • Zmluva znamená zmluva, predmetom ktorej je (i) záväzok Dodávateľa dodať Predmet dodávky Objednávateľovi a (ii) záväzok Objednávateľa zaplatiť za Predmet dodávky Konečnú cenu.
 • Zmluvné strany znamená Objednávateľ spolu s Dodávateľom.

1.2 Výklad Podmienok. Pri výklade Podmienok, pokiaľ nie je uvedené v Podmienkach inak, alebo pokiaľ z kontextu Podmienok nevyplýva niečo iné:

1.2.1 pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak;
1.2.2 akýkoľvek pojem v mužskom rode zahŕňa aj ženský rod a naopak;
1.2.3 slovné spojenie „podľa vlastného uváženia“ znamená, že takáto osoba je oprávnená urobiť alebo neurobiť úkon, na ktorý sa takéto spojenie odvoláva, ktorý považuje táto osoba za vhodný a bez toho, aby bola povinná odôvodniť svoje rozhodnutie alebo uviesť akékoľvek dôvody či pohnútky pre takéto rozhodnutie;
1.2.4 odkazy na článok, odsek alebo prílohu sa budú vykladať ako odkazy na článok, odsek alebo prílohu týchto Podmienok; a
1.2.5 nadpisy sú vložené výlučne pre orientáciu a nemajú žiaden vplyv na výklad Podmienok.

2    Objednávka

2.1 Odoslanie Objednávky. Objednávateľ môže odoslať Objednávku jedným z nasledovných spôsobov, pričom všetky sa považujú za rovnako záväzné:
2.1.1 vyplnením elektronického tlačiva uverejneného na Portáli;
2.1.2 odoslaním elektronickej pošty na emailovú adresu: highluxury@highluxury.sk, alebo
2.1.3 telefonátom na tel. č. +421 (0) 917 580 078.

Odoslaním Objednávky Objednávateľ (i) potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s Podmienkami, (ii) vyjadruje súhlas s Podmienkami a považuje ich za záväzné a (iii) potvrdzuje, že pred odoslaním Objednávky si Dodávateľ splnil všetky informačné povinnosti, najmä povinnosti v zmysle § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2.2 Náležitosti Objednávky. Objednávka sa považuje za riadne odoslanú, ak v nej Objednávateľ uvedie presne, úplne a pravdivo nasledovné údaje:
2.2.1 meno a priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefón a email a ak je Objednávateľ podnikateľ, tak obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, ak bolo pridelené, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefón a email;
2.2.2 druh a množstvo Predmetu dodávky a ak je Predmetom dodávky služba, aj dobu jej trvania; a
2.2.3 miesto dodania Predmetu dodávky.

2.3 Odvolanie Objednávky. Objednávateľ môže odvolať Objednávku aj bez udania dôvodu, ak Dodávateľovi doručí odvolanie Objednávky skôr, ako Dodávateľ odošle Potvrdenie podľa odseku 2.4. Pre odoslanie odvolania Objednávky platí primerane odsek 2.1.

2.4 Potvrdenie Objednávky. Dodávateľ prijíma Objednávky počas všetkých pracovných dní, v čase od 9.00 do 17.00 hod. Ak bude Objednávka doručená Dodávateľovi v pracovný deň po 17.00 hod alebo v deň pracovného pokoja, Objednávka sa považuje za prijatú v najbližší pracovný deň. Dodávateľ sa zaväzuje odoslať Objednávateľovi čiastočné alebo úplné potvrdenie Objednávky elektronickou poštou („Potvrdenie“) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa jej prijatia. Dodávateľ si môže podľa vlastného uváženia zvoliť aj inú formu oznámenia Potvrdenia. Odoslaním Potvrdenia sa považuje Zmluva za uzavretú v časti potvrdenej Objednávky. Ak sa Potvrdenie vzťahuje iba na časť Objednávky a takéto čiastočné Potvrdenie nemá pre Objednávateľa hospodársky význam, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak oznámenie o odstúpení doručí Objednávateľovi najneskôr v deň nasledujúci po odoslaní Potvrdenia. Zmluva je uzavretá aj v prípade oneskoreného odoslania Potvrdenia. Objednávateľ je však v takomto prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak oznámenie o odstúpení doručí Objednávateľovi najneskôr v deň nasledujúci po doručení Potvrdenia. Ustanovenie odseku 2.5 tým ostáva nedotknuté.

2.5 Odmietnutie Objednávky. Dodávateľ môže podľa vlastného uváženia odmietnuť Objednávku aj bez udania dôvodu. Odmietnutie Objednávky je Dodávateľ povinný odoslať za rovnakých podmienok ako Potvrdenie.

3    Platobné podmienky

3.1 Cena. Cena za Predmet dodávky („Cena“) je určená podľa aktuálneho cenníka Dodávateľa alebo podľa osobitnej dohody Zmluvných strán. Cena je uvádzaná vrátane DPH a všetkých ostatných daní. Ak ide o akciovú Cenu, takáto Cena platí do vypredania zásob, ak pri konkrétnom Predmete dodávky nie je uvedené inak.

3.2 Náklady. Náklady na dodanie Predmetu dodávky, najmä náklady na poštovné, balné, náklady na Dopravcu, atď. („Náklady“), nie sú zahrnuté do Ceny a sú určené podľa aktuálneho cenníka Dodávateľa alebo podľa osobitnej dohody Zmluvných strán. Ak si Objednávateľ v Objednávke zvolí ako miesto dodania Predmetu dodávky iné miesto ako sídlo a/alebo prevádzku Dodávateľa, platí, že odoslaním Objednávky súčasne súhlasí s aktuálnym cenníkom Nákladov.

3.3 Konečná Cena. Konečnú cenu za Predmet dodávky („Konečná cena“) tvorí Cena, Náklady a všetky ostatné prípadné poplatky, ktoré musí Objednávateľ zaplatiť pre získanie Predmetu dodávky.

3.4 Splatnosť. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Konečnú cenu bez zbytočného odkladu od odoslania Potvrdenia, najneskôr však pri osobnom preberaní Predmetu dodávky. Ak Objednávateľ neuhradí Konečnú cenu v uvedenej lehote, Dodávateľ je oprávnený odoprieť dodanie Predmetu dodávky a/alebo od Zmluvy odstúpiť. Pre oznámenie o takomto odstúpení platí primerane odsek 2.4.

3.5 Spôsob platby. Objednávateľ môže zaplatiť Konečnú cenu jedným z nasledovných spôsobov:

3.5.1 v hotovosti pri osobnom odbere;
3.5.2 na dobierku pri dodaní Predmetu dodávky Dopravcom;
3.5.3 vopred prevodom na Účet;
3.5.4 vopred priamym vkladom na Účet; alebo
3.5.5 iným spôsobom, ktorý je uvedený na Portáli.

3.6 Deň úhrady. Konečná cena sa považuje za zaplatenú (i) v prípade platby podľa odseku 3.5.1 prijatím hotovosti k rukám Dodávateľa, (ii) v prípade platby podľa odseku 3.5.2 dňom jej úhrady Dopravcovi, (iii) v prípade platby podľa odseku 3.5.3 alebo 3.5.4 dňom jej pripísania na Účet a (iv) v prípade platby podľa odseku 3.5.5 dňom stanoveným v osobitných podmienkach pre takéto platby uvedenými na Portáli, inak dňom jej pripísania na Účet.

3.7 Faktúra. Dodávateľ doručí Objednávateľovi faktúru (daňový doklad) pri dodaní Predmetu dodávky.

4    Dodacie podmienky

4.1 Dodanie. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Predmet dodávky v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase.

4.2 Miesto dodania. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Predmet dodávky na miesto určené Objednávateľom v Objednávke.

4.3 Čas dodania. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Predmet dodávky najneskôr v lehote 30 dní. Vo výnimočných prípadoch je Dodávateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, nie však o viac ako 30 dní. V prípade omeškania Dodávateľa podľa tohto odseku je Objednávateľ oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, ak Dodávateľ neodstráni svoje porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.

4.4 Spôsob dodania. Dodávateľ môže Predmet dodávky dodať sám alebo prostredníctvom Dopravcu. Dodávateľ môže podľa vlastného uváženia určiť aj iný spôsob dodania Predmetu dodávky.

4.5 Okamih dodania. Predmet dodávky sa považuje za dodaný okamihom

4.5.1 jeho osobného prevzatia zo strany Objednávateľa alebo osobou ním určenou; alebo
4.5.2 omeškania Objednávateľa alebo osoby ním určenej s prevzatím Predmetu dodávky, ak Dodávateľ umožnil Objednávateľovi Predmet dodávky prevziať v súlade so Zmluvou.

V prípadoch uvedených v odseku 4.5.2 je Dodávateľ povinný na žiadosť Objednávateľa opätovne doručiť Predmet dodávky. Dodávateľ môže podľa vlastného uváženia účtovať Objednávateľovi dodatočné Náklady, a to aj v prípade, keď ich Dodávateľ pri riadnom dodaní Predmetu dodávky neúčtoval. Pri opätovnom doručovaní Predmetu dodávky sa postupuje ako pri Objednávke. Opätovné doručovanie Predmetu dodávky nemá vplyv na fikciu jeho dodania podľa odseku 4.5.2.

4.6 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody.
Vlastnícke právo k tovaru, ktorý je Predmetom dodávky, prechádza na Objednávateľa okamihom jeho dodania, nie však skôr ako úplným zaplatením Ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je Predmetom dodávky, prechádza na Objednávateľa okamihom jeho dodania.

5    Reklamačné podmienky

5.1 Vady. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Predmet dodávky v okamihu dodania. Vadou Predmetu dodávky sa rozumie (i) dodanie iného druhu Predmetu dodávky, (ii) dodanie neúplného Predmetu dodávky, (iii) nedodanie dokladov, ktoré sa vzťahujú na Predmetu dodávky, pokiaľ to povaha Predmetu dodávky vyžaduje, (iv) dodanie Predmetu dodávky, ktorý má znaky fyzického poškodenia a/alebo opotrebenia, (v) nedostatok funkčnosti Predmetu dodávky, pokiaľ to povaha tovaru vyžaduje a/alebo (vi) právna vada Predmetu dodávky. Za vadu Predmetu dodávky sa však nepovažuje rozdiel vo vizualizácii dodaného Predmetu dodávky a Predmetu dodávky vyobrazeného na Portáli alebo inom reklamnom materiáli Dodávateľa. Dodávateľ nezodpovedá za vadu Predmetu dodávky, o ktorej Objednávateľ vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti prípadu vedieť mohol. Dodávateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek vadu Predmetu dodávky, pokiaľ bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Dodávateľa podľa § 374 Obchodného zákonníka a/alebo konaním/opomenutím inej osoby ako je Dodávateľ a/alebo Dopravca.

5.2 Záručná doba. Ak je Predmetom dodávky tovar, Dodávateľ súčasne zodpovedá za akosť tovaru počas 24-mesačnej záručnej doby („Záručná doba“). Záručná doba začína plynúť dňom prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Objednávateľa. Záručná doba neplynie od uplatnenia Reklamácie do jej vybavenia a počas vykonávania odborného posúdenia podľa odseku 5.7. V prípade výmeny tovaru, ktorý je Predmetom dodávky, začína plynúť nová Záručná doba od prevzatia nového tovaru Objednávateľom.

5.3 Reklamácia. Objednávateľ je povinný prehliadnuť Predmet dodávky bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a v rovnakej lehote odoslať Reklamáciu Dodávateľovi. Ak ide o skrytú vadu Predmetu dodávky, Objednávateľ je povinný odoslať Reklamáciu Dodávateľovi bez zbytočného odkladu odkedy sa dozvedel o takejto skrytej vade alebo sa pri vynaložení náležitej starostlivosti dozvedieť mohol, najneskôr však do 24 mesiacov od dodania Predmetu dodávky. Reklamácia musí obsahovať údaje uvedené v odseku 2.2.1, špecifikáciu dodaného Predmetu dodávky a charakteristiku vady a Objednávateľ ju musí odoslať podľa odseku 2.1.1 alebo 2.1.2. Ak Objednávateľ neodošle Reklamáciu v súlade s týmto odsekom, Dodávateľ za vadu nezodpovedá, a to bez ohľadu na obsah prípadného odborného posúdenia podľa odseku 5.7.

5.4 Potvrdenie o uplatnení Reklamácie. Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi potvrdenie o prijatí Reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu po jej prijatí, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie. Pre určenie dátumu prijatia Reklamácie a spôsob odoslania potvrdenia podľa predchádzajúcej vety sa použije odsek 2.4.

5.5 Vybavenie Reklamácie. Dodávateľ je povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Predmetu dodávky, Dodávateľ je povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie je Dodávateľ povinný vybaviť Reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa určenia spôsobu uplatnenia Reklamácie.

5.6 Nároky z vád. Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá Dodávateľ, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa

5.6.1 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (i) výmenu Predmetu dodávky;
5.6.2 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (ii) dodanie chýbajúcej časti Predmetu dodávky;
5.6.3 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (iii) dodanie chýbajúcich dokladov;
5.6.4 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (iv) výmenu Predmetu dodávky alebo zľavu z Ceny, a to vo vymenovanom poradí;
5.6.5 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (v) opravu Predmetu dodávky, výmenu Predmetu dodávky alebo zľavu z Ceny, a to vo vymenovanom poradí; alebo
5.6.6 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (vi) zľavu z Ceny.

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z dôvodu vád Predmetu dodávky iba v prípade, ak ide o opakovanú, tú istú vadu Predmetu dodávky a Dodávateľ ju úplne neodstránil ani na základe druhej (2.) Reklamácie. Namiesto odstúpenia od Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať zľavu z Ceny. Uplatnením zľavy z Ceny zaniká Dodávateľova zodpovednosť za tú vadu, na ktorú sa zľava vzťahuje a na Predmet dodávky sa hľadí tak, akoby v tomto ohľade nemal vady.

5.7 Zamietnutie Reklamácie Spotrebiteľa.

5.7.1 Pri uplatnení Reklamácie Spotrebiteľom počas prvých dvanástich (12) mesiacov od okamihu dodania môže Dodávateľ vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Dodávateľ od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vybavenia Reklamácie.
5.7.2 Pri zamietnutí Reklamácie urobenej Spotrebiteľom po dvanástich (12) mesiacoch od okamihu dodania je Dodávateľ povinný v oznámení o vybavení Reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Predmet dodávky na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ zašle Predmet dodávky na odborné posúdenie osobe určenej Dodávateľom, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Dodávateľa za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova. Dodávateľ je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do štrnástich (14) dní odo dňa nového uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemôže Dodávateľ zamietnuť.
5.7.3 Ustanovenia odsekov 5.7.1 a 5.7.2 nevylučujú ani neobmedzujú právo Dodávateľa zamietnuť Reklamáciu pre nesplnenie povinností Spotrebiteľa podľa odseku 5.3.

6    Ochrana osobných údajov

6.1 Právny rámec. Práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s ochranou osobných údajov sa spravujú Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2 Údaje. Objednávateľ je povinný uvádzať osobné údaje úplne, pravdivo a presne. V prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie Objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu, ak ho má zriadený.

6.3 Súhlas. Odoslaním Objednávky a aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním Objednávky udeľuje Objednávateľ Dodávateľovi na dobu trvania Zmluvy súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v najširšom rozsahu, ktorý všeobecne záväzné predpisy umožňujú udeliť, vrátane spracúvania na marketingové účely. Ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak, súhlas podľa predchádzajúcej vety nemôže Objednávateľ odvolať počas doby trvania Zmluvy. Odoslaním Objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že ho Dodávateľ v plnom rozsahu poučil o jeho právach a povinnostiach vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

6.4 Informačný systém. Informačný systém Dodávateľa je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7    Dozor a podnety

7.1 Dozor. Dozor nad dodržiavaním povinností Dodávateľa, ako prevádzkovateľa Portálu, voči Spotrebiteľom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, pracovisko Trnava, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, tel. č. +421 (0) 33 5512 689, +421 (0) 33 5512 690, fax č. +421 (0) 33 5512 656.

7.2 Podnety. Objednávateľ je oprávnený podávať podnety a sťažnosti na adrese http://www.soi.sk/sk/podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

8    Rozhodné právo a riešenie sporov

8.1 Rozhodné právo. V rozsahu neupravenom Zmluvou a Podmienkami sa práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom, zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Ak však Objednávateľ nie je Spotrebiteľom, práva a povinnosti uvedené v Podmienkach prevzaté zo všeobecne záväzných právnych predpisov určených na ochranu Spotrebiteľa sa nepoužijú a na ich nahradenie sa použijú výlučne príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.2 Riešenie sporov. Na prejednanie a rozhodnutie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z alebo v súvislosti so Zmluvou budú mať výlučnú právomoc slovenské súdy.

9    Záverečné ustanovenia

9.1 Odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľom. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený písomne od Zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od dodania Predmetu dodávky. Bližšie informácie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva odstúpiť od Zmluvy sú uvedené v poučení, ktoré tvorí súčasť Podmienok ako Príloha 1. Vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy tvorí súčasť Podmienok ako Príloha 2.

9.2 Právna povaha Podmienok. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ak Dodávateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od jednotlivých ustanovení týchto Podmienok, ustanovenia písomnej Zmluvy budú mať prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok. Pre vylúčenie pochybností, za písomne uzatvorenú Zmluvu sa považuje aj dohoda uzatvorená prostredníctvom elektronickej pošty.

9.3 Zmena Podmienok. Dodávateľ môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia meniť alebo dopĺňať tieto Podmienky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Podmienok je splnená sprístupnením na Portáli.

9.4 Prílohy. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Podmienky. Podmienky majú nasledovné prílohy:
Príloha 1  Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy
Príloha 2  Vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy

9.5 Platnosť a účinnosť. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2017.

V Sládkovičove dňa 01.01.2017

Príloha 1  (A)   Právo odstúpiť od zmluvy

1.   Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od (i) okamihu uzavretia Zmluvy, ak je Predmetom dodávky služba alebo elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči, (ii) okamihu dodania tovaru podľa odseku 4.5 Podmienok, ak je Predmetom dodávky tovar, (iii) okamihu dodania tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný podľa odseku 4.5 Podmienok, ak je Predmetom dodávky tovar dodávaný oddelene, (iv) okamihu dodania posledného kusu alebo dielu tovaru podľa odseku 4.5 Podmienok, ak je Predmetom dodávky tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov a (v) okamihu dodania prvého tovaru podľa odseku 4.5 Podmienok, ak je Predmetom dodávky tovar dodávaný opakovane počas vymedzeného obdobia.
2.  Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy v posledný deň lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
3.  Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Objednávateľ povinný informovať Dodávateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo emailom) na adrese sídla Dodávateľa uvedeného v úvodnom odseku Podmienok. Na tento účel je Objednávateľ oprávnený použiť vzorový formulár, ktorý tvorí súčasť Podmienok ako Príloha 2.

Príloha 1  (B)   Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1.  Po odstúpení od Zmluvy Dodávateľ vráti Objednávateľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné Náklady, ak si Objednávateľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Dodávateľ ponúka.
2.   Dodávateľ vráti Objednávateľovi platby podľa bodu 1. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Dodávateľovi doručené oznámenie Objednávateľa o odstúpení od Zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri jeho platbe, ibaže Objednávateľ výslovne súhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
3.   Dodávateľ uhradí Objednávateľovi platby podľa bodu 1. až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Dodávateľa alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
4.  Objednávateľ je povinný tovar zaslať alebo osobne priniesť na adresu sídla Dodávateľa uvedenú v úvodnom odseku Podmienok, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Objednávateľ tovar odošle v posledný deň 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Objednávateľ.
5.  Objednávateľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
6.  Ak je Predmetom dodávky služba a ak Objednávateľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Objednávateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi Cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy bolo odstúpenie od Zmluvy doručené Dodávateľovi.

Príloha 2

Formulár pre odstúpenie od zmluvy na stiahnutie